Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje.
Pokud výrobce stanovil pro zboží prodlouženou záruční dobu, je ke zboží přiložen záruční list, kde je toto uvedeno.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedených v dokumentaci

d) zboží bylo poškozeno živly

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci.

Vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.

Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodávajícího.

Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.
K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.9.2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.